View All Household Data
Total Records: 6
ID सर्भेक्षण गर्न स्थानीय तह प्रदेश जिल्ला टोलको नाम हालसालै घरमा आउनुभएको Actions
90 dharama raj Acharya बीरेन्द्रनगर नगरपालिका कर्णली प्रदेश सुर्खेत बाताबरण View
94 dharama raj Acharya बीरेन्द्रनगर नगरपालिका कर्णली प्रदेश सुर्खेत बाताबरण View
95 dharama raj Acharya बीरेन्द्रनगर नगरपालिका कर्णली प्रदेश सुर्खेत बाताबरण View
97 dharama raj Acharya बीरेन्द्रनगर नगरपालिका कर्णली प्रदेश सुर्खेत बाताबरण View
156 रिता चन्द बीरेन्द्रनगर नगरपालिका कर्णली प्रदेश सुर्खेत शुभ मार्ग View
178 रिता चन्द बीरेन्द्रनगर नगरपालिका कर्णली प्रदेश सुर्खेत शुभ मार्ग View