View All Household Data
Total Records: 1
ID सर्भेक्षण गर्न स्थानीय तह प्रदेश जिल्ला टोलको नाम हालसालै घरमा आउनुभएको Actions
13 Hem Bahadur Khadka वैतेश्वर गाउँपालिका बागमती प्रदेश दाेलखा Kagesori View